תקנון

תקנון שימוש באתר מיי ג'ינס (MYJEANS)

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

שותפות –  MYJEANS ע.מ 558390217

האתר – אתר האינטרנט www.myjeans.co.il

1. כללי

1. אתר “MYJEANS” (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשות ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו שותפות –  MYJEANS ע.מ 558390217, שמשרדה הרשום ברח’ גנסין 19 גבעתיים. (להלן: “MYJEANS”).

2. . לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל .myjeansofficial@gmail.com או בפלאפון מס’ 055-5519572

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

4. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).

5. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמשת”, כהגדרתה להלן, באתר.

6. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמשת ובין MYJEANS, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצעת פעולה באתר מצהירה כי הנה מודעת להוראת תקנון האתר ומקבלת אותם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

7. לצורך תקנון זה, “משתמשת” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1. המשתמשת הנה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטינה, היינו מתחת לגיל 18, או מי שזקוקה לקבלת אישור מאת צד ג’ כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית (להלן: “קטינה”), הנך מצהירה ומאשרת כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או אפוטרופוסייך החוקיים ו/או כל צד ג’ כאמור לעיל (להלן: “אפוטרופוס”) בדבר הוראות תקנון זה ולביצוע כל פעולה במסגרת האתר, מכל סוג שהיא. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינה המעוניינת לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינה בכדי שהקטינה תפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינה באתר מהווה הסכמה של הקטינה ו/או אפוטרופסה לאמור בתנאי התקנון.

2. המשתמשת הנה בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע רכישה כלשהי דרך האתר

8. משתמשת אשר ביצעה רכישה באתר תיקרא בתקנון זה “לקוחה”.

 2. תנאים כלליים

1. מובהר כי MYJEANS רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2. MYJEANS שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמשת שהתנהגותה אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י MYJEANS ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 3. שירותים המוצעים באתר

3.1 אתר MYJEANS מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

1. גלישה ועיון בתכנים שונים.

2. רכישת מוצר/ים ו/או שירות/ים (להלן: “פריטים”).

3. שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מאת המשתמשת אל חבריה ומכריה באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף ו/או תיוג באמצעות רשתות חברתיות.

4. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של MYJEANS. מובהר כי MYJEANS רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב ו/או התגובה.

5. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים ).

 3.2 מובהר כי MYJEANS אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים המוזכרים לעיל יהיו זמינים ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וMYJEANS תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

3.3 מובהר, כי MYJEANS רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף MYJEANS בפייסבוק ו/או בכל רשת חברתית אחרת בה היא פועלת כיום או תפעל בעתיד כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התכנים”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של MYJEANS ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של MYJEANS.

3.4 המשתמשת מאשרת כי לMYJEANS מוניטין בתחום פעילותה וכי עליה להימנע מכל פגיעה במוניטין של MYJEANS  ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של MYJEANS בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייבת המשתמשת כי לא תפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין MYJEANS כאמור.

 4. עסקת רכישה באתר

1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר.

2. MYJEANS שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים לרכישה בכל הזמנה ו/או את כמות הפריטים מאותו מוצר שניתן לרכוש בכל הזמנה.

3. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים.

4. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן: “דף הפריט”) MYJEANS רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5. מובהר כי התמונות המוצגות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

6. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

7. על מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש המשתמשת להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי לחיוב. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא תוכל MYJEANS להשלים את ההזמנה ולשלוח את הפריטים אל הלקוחה (להלן: “ביצוע ההזמנה”).

8. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו MYJEANS עקב שיבוש הפעלת האתר.

9. מובהר כי חיוב הלקוחה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שהזינה לחיוב, מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

10. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע  MYJEANS בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר ללקוחה הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. 

11. תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ביצוע ההזמנה ולאחר שMYJEANS תקבל אישור מאת חברות כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין MYJEANS. במקרה בו לא אושרה עסקת הרכישה ע”י חברות האשראי – תימסר ללקוחה הודעה מתאימה והעסקה לא תחשב כהושלמה.

12. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה MYJEANS רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה, וזה ייחשב כביטול עסקת הרכישה על ידי MYJEANS, כמפורט להלן. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת MYJEANS. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמשת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד MYJEANS בקשר עם ביטול העסקה, ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמשת על כל טענה כאמור.

13. ההזמנה תירשם במחשבי MYJEANS וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור לדואר האלקטרוני של הלקוחה בגין ביצוע ההזמנה והרישום כאמור בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי הלקוחה באתר.

יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של MYJEANS אינה מהווה ראיה מכרעת בדבר ביצוע ההזמנה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את MYJEANS. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של MYJEANS הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

5. אספקת הפריטים

1. הלקוחה רשאית לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתה ו/או ליעד אחר לפי בחירתה (להלן: “בית הלקוחה”) או לאוספם בעצמה באיסוף עצמי, כמפורט להלן.

2. משלוח לבית הלקוחה

1. MYJEANS תספק לבית הלקוחה את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”). זהות חברת השילוח תיקבע על ידי MYJEANS והיא עשוייה להשתנות מעת לעת.

2. אספקת פריטים אל בית הלקוחה כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי משלוח”). גובה דמי המשלוח עשוי להשתנות מעת לעת. דמי המשלוח יתווספו למחירם הכולל של הפריטים הנרכשים, כפי שמצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקת הפריטים ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

3. המשלוח ישלח לכתובת שצויינה במעמד ההזמנה.

4. אנו נדאג לארוז את ההזמנה עד 2 ימי עסקים מיום קבלתה ואישורה במערכת – מודגש כי יש לציין כתובת אחת בלבד למשלוח.

5. שליח עד הבית – עד 5 ימי עסקים מיום לאחר אישור ההזמנה לא כולל שישי/שבת וחג (בכפוף לתיאום מול חברת השליחויות).

6. דמי המשלוח עשויים להשתנות מעת לעת ועלות המשלוח הקובעת כי זו שתפורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה.

7. החשבונית תונפק אוטומטית למייל שצוין במערכת ועל שם הלקוחה שביצעה את ההרשמה.

8. על הלקוחה להודיע על כל שינוי במועד ובמיקום האספקה.

9. יום ביצוע ההזמנה ייחשב כיום אישור חברת האשראי את העסקה.

10. בימי חג וחצאי ימים ייתכנו עיכובים בזמני קבלת המשלוח.

11. אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח עמה MYJEANS עובדת תיעשה בתוך 5 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר. ימי העסקים הינם: ראשון, שני , שלישי , רביעי , חמישי. שישי – שבת וערבי חג או חצאי ימים אינם נחשבים כימי עסקים.

12. במידה והלקוחה סיכמה מול חברת השילוח על השארת הפריטים בסמוך לבית הלקוחה, מבלי שהלקוחה או מי מטעמה קיבלו את הפריטים לידיהם באופן פיזי, תיחשב הלקוחה כמי שקיבלה לידי את ההזמנה עם השארת הפריטים במיקום שסוכם מול חברת השילוח והלקוחה תהיה מנועה מלטעון כי הפריטים נלקחו על ידי צד ג’.

13. מובהר כי זמני אספקת הפריטים המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ אחר ושאינם תלויים בMYJEANS. הלקוחה מאשרת כי ידוע לה כי יכול להיות ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשרת כי ידוע לה כי MYJEANS לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

 1. עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ואסונות טבע.

2. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

3. תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או בשירות הדואר האלקטרוני.

4. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת MYJEANS.

5. מובהר כי MYJEANS איננה מתחייבת לזמני אספקת הפריטים כאשר אלו אזלו מהמלאי. אם פריטים מסוימים אזלו מן המלאי, MYJEANS תמסור הודעה על כך ללקוחה אשר תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה.

6. איסוף עצמי – ניתן לאסוף פריטים שהוזמנו בהגעה לחנות בשעות הפעילות: א-ה 16:00-20:00 ו’- 10:00-15:00 בלבד בכתובת גנסין 19 גבעתיים.

7. הזמנה באיסוף עצמי מחויבת במלואה במעמד ההזמנה, ללא תלות בזמן האיסוף שלה .

8. זמני איסוף ההזמנה הינם רק בימי הפעילות הסדירים של החנות.

9. מובהר כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של הלקוחה וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע ההזמנה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של MYJEANS. מוסכם כי MYJEANS ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

6.  ביטול עסקה, החזרות והחלפות

1. הלקוחה רשאית לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או כנגד קבלת זיכוי לרכישה עתידית, הכל כמפורט להלן.

2. מובהר, כי החלפת/החזרת הפריטים מרגע קבלתם ע”י הלקוחה (במשלוח/איסוף עצמי) תינתן אך ורק באם הלקוחה התייעצה עם MYJEANS בכל דרך שהיא לגבי קבלת המידה המתאימה. ניתן לפנות להתאמת מידה באינסטגרם/בפייסבוק ודרך שירות הלקוחות. ככלל לא יינתנו החלפות/החזרות על בסיס מידה ללא ייעוץ מקדים ע”י אחת המנהלות/עובדות MYJEANS.

3. באם הלקוחה מעוניינת להחליף / להחזיר פריט ולא התייעצה עם MYJEANS מבעוד מועד, באפשרותה לבצע משלוח חוזר על חשבונה – דרך דואר ישראל/שליח עד הבית.

4. במבצע 4+1 בו קונים כארבעה פריטים והפריט החמישי הינו ללא עלות, במקרה של החזרה לא יוחזר תשלום על פריט שניתן כמתנה. במידה והוחזר פריט אחר שאינו הפריט שניתן במתנה, הסכום שיוחזר יהיה ההפרש בין פריט זה לבין הפריט שניתן במתנה. 

  ביטול עסקה

1. ביטול כאמור ייעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בפלאפון: 055-5519572, בשעות הפעילות בימים א-ה בין השעות 08:00-20:00.

2. בנסיבות כאמור תהיה הלקוחה זכאית לקבלת החזר התשלום במלואו, ככל שנגבה (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

2. ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי הלקוחה, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה

3. הלקוחה תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.

4. על הלקוחה לדאוג להחזיר אלינו את הפריטים באריזתם המקורית האטיקט (תווית) וסרט הביטחון שמוצמדים אליהם בשלמותם ושלא נעשה בהם שימוש מעבר למדידתם. אנו עורכים בדיקות קפדניות לפריטים שחזרו במידה וימצא שבוצע שימוש מעבר למדידה של אותו פריט, אנו שומרים על זכותנו לגבות את מלוא מחיר הפריט(ים) מסכום הפיקדון שהופקד.

5. ביטול עסקה ייעשה באמצעות שיחה למוקד שירות הלקוחות בפלאפון: 055-5519572,בשעות הפעילות בימים א- ה בין השעות 08:00-20:00 והלקוחה תחזיר את הפריטים בדואר רשום אלא אם MYJEANS תחליט לתאם שליח לאיסוף הפריטים.

6. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר בפועל ובין פרטיו כפי שמוצגים באתר.

7. אנו בMYJEANS  עושים כל מאמץ על מנת להביא אליך את המוצרים באיכות הטובה ביותר. לכן, נבקשך לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידיך כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז את רשאית לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיך באמצעות שיחה למוקד שירות הלקוחות של MYJEANS בפלאפון:          055-5519572 ובתיאום שליח לאיסוף הפריט. לחלופין, נשמח לספק לך מוצר חלופי ללא עלות משלוח נוספת.

8. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הקבועות בחוק הגנת הצרכן באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר.

 החזרות והחלפות

1. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת החזר כספי תיעשה דרך מוקד שירות הלקוחות, בפלאפון: 055-5519572, בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולמדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת MYJEANS, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שהפריט תקין וכי לא נעשה בו כל שימוש.

*בהזמנות באיסוף עצמי, פרק הזמן להחלפה נספר מרגע ביצוע ההזמנה (ולא מרגע איסופה).

2. במידה ומי מהפריטים שקיבלת אינו לשביעות רצונך, אנו שמחים להציע לך שירות החלפה דרך דואר ישראל – על הלקוחה לשלוח אלינו את הפריטים ואנו נשלח לך פריטים חלופיים במקומם, בתיאום מראש עם מוקד שירות הלקוחות.

3. תשומת ליבך, כי ההחלפה הראשונה תיעשה על חשבוננו וכל שליחות לאחר מכן תחויב בעלות מסובסדת של 15 ₪. מובהר כי עלות זו עשויה להתעדכן מעת לעת ויש להתעדכן באתר בטרם ביצוע הזמנה אודות עלות השליחות העדכנית.

4. ניתן לבצע החלפה אחת בגין כל הזמנה, ללא קשר לכמות הפריטים בהזמנה.

5. בכל שאלה הקשורה לבירורים, ביטולים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של MYJEANS בדוא”ל: myjeansofficial@gmail.com  , בדיירקט באינסטגרם ו/או בבפלאפון: 055-5519572.

6. לא ניתן לבטל ולקבל החזר כספי בגין פריטים שהוחלפו.

 7.אחריות, אבטחה ופרטיות

MYJEANS ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על פרטיות המשתמשת ועל סודיות המידע, כמפורט להלן.

1. המידע, דרכי איסופו ושימושו:

1. למשתמשת באתר MYJEANS ניתנת האפשרות למסור מידע אישי (שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) (להלן: “זיהוי משתמשת”) על פי שיקול דעתה ורצונה החופשי, לצורך ביצוע פעולות שונות באתר הדורשות את זיהויה, כמפורט לעיל ולהלן, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי על MYJEANS. מובהר למען הסר כל ספק MYJEANS אינה מחייבת משתמשת אשר אינה מעוניינת להזדהות (היינו, משתמשת החפצה באנונימיות), לעשות שימוש בפעילויות האתר הדורשות את זיהויה. מובהר כי לא כל הפעילויות באתר דורשות את זיהוי המשתמשת.

למען הסר ספק, משתמשת אשר מזדהה באתר ו/או בפני MYJEANS באופן חד פעמי ו/או בביצוע עסקת רכישה ו/או בהירשמות לניוזלטר ו/או באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות האינסטגרם ו/או בכל דרך שהיא, מרגע זה אינה אנונימית כלפי MYJEANS ועל כן מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, MYJEANS רשאית לאסוף ולהשתמש במידע טכני הנוגע למשתמשת, לרבות כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה.

2. תוכנה אלקטרונית הקרויה “עוגייה” (Cookie), אוספת מידע אודות התנהגותה והעדפותיה האישיות של משתמשת בעת ביקורה באתר האינטרנט (להלן: “עוגייה”). העוגייה נוצרת באמצעות הקשר של דפדפן האינטרנט בין אתר האינטרנט לבין מחשב המשתמשת או טלפון הנייד החכם שלה. טכנולוגיה שכיחה זו נועדה בעיקרה לאפשר חוויית פרסונליזציה (התאמה אישית) למשתמשת באתר;

המידע הנאסף משמש בין היתר להפעלה ולשיפור התכנים והיישומים באתר, התאמת התכנים והפרסומות המוצגים בפני המשתמש באתר להעדפות האישיות, כמפורט להלן, מילוי דרישות המשתמש לביצוע עסקת רכישה, יצירת קשר עם המשתמשת ומתן מענה לפניותיה, הצגת מוצרים ו/או שירותים נוספים שיתכן והמשתמשת תהיה מעוניינת בהם, להודיע למשתמשת על שירותים אחרים שMYJEANS מציעה, שיפור המוצרים והשירותים שMYJEANS מציעה או לשימושים סטטיסטיים ואחרים בכדי לענות על צורכיהן והעדפותיהן של המשתמשות של MYJEANS באתר.

MYJEANS רשאית לעשות שימוש בעוגיות או בתוכנות אלקטרוניות אחרות לאיסוף מידע כאמור, בכלל זה לפשט ולהקל על המשתמשת בעת ביקורה החוזר באתר על ידי זיהויה ולהציג תוכן איכותי בפניה המפולח במיוחד עבורה, בהתאם להעדפותיה האישיות. מובהר למען הסר כל ספק כי MYJEANS אינה מחייבת משתמש לאפשר שימוש בעוגיות ובאפשרות המשתמשת להימנע מלאפשר שימוש בעוגיות, בכל עת, על ידי שינוי הגדרות דפדפן האינטרנט שבו היא עושה שימוש כדי לגלוש לאתר. יחד עם זאת, מובהר כי יתכן שחלק ממאפייני האתר יפעלו באופן לקוי באם לא תאפשר המשתמשת שימוש בעוגיות.

דרכי איסוף המידע המפורטות לעיל כוללות את השימוש בעוגיות באתר MYJEANS בלבד ולא כוללות את השימוש בעוגיות ע”י כל צד שלישי.

הרשמה לאתר ואישור קבלת דיוור בסמס ובמייל :

* בהרשמה לאתר המשתמש מאשר קבלת תוכן שיווקי במייל ובסמס .

בכל שלב ניתנת למשתמש האפשרות להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות מנגנון ההסרה שנמצא בכל דיוור ו/או סמס פרסומי .

1. במידה ולא מתאפשר למשתמש להסיר את עצמו מרשימות התפוצה מכל סיבה שהיא – נבקש לצור עמנו קשר טלפוני בהקדם למספר 055-5519572 על מנת שנסיר אותך מרשימת התפוצה ו/או דרך הדיירקט בעמוד האינסגרם שלנו.

2. בקשה להסרה בכל צורה שהיא מרשימת התפוצה של המייל וה sms תבוצע עד 7 ימי עסקים.

8. בעלות על המידע ואבטחתו:

1. MYJEANSהינה הבעלים הבלעדי במידע שנאסף באתר MYJEANS. פרטי זיהוי המשתמשת יישמרו במאגר המידע של MYJEANS על שם חברת MYJEANS ע.מ 558390217

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, MYJEANSתהא רשאית להעביר את המידע לצד ג’ אחר שיפעל תחת הנחייתה ואישורה, וזאת אך ורק למטרות ולשימושים המפורטים בתקנון זה בכפוף לדין.

MYJEANS רשאית להשתמש בפרטי זיהוי המשתמשת, ללא זיהוי שמי של המשתמשת ספציפית, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי או אחר והצגתו ו/או מסירתו לצד ג’ כלשהו.

שימוש במידע באופן הנזכר לעיל, לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את המשתמשת בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמשת מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

2. אתר MYJEANS הינו אתר מאובטח. הנתונים אשר הוזנו למערכת על ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה באתר וכיוצ”ב, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת MYJEANS באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer), המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר MYJEANS.

3. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשות אינם נשמרים כלל במערכות MYJEANS מאחר וMYJEANS נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

4. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של MYJEANS להבטיח חסינות מוחלטת מפני תקלות יישומיות למיניהן, חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד ג’ לחדור למידע אשר שמור בידי MYJEANS ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי MYJEANS בקשר לכך. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, MYJEANS לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שנגרם למשתמשת או למי מטעמה, אם מידע כלשהו שמסרה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

5. MYJEANS מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי זיהוי המשתמשת, אלא לצרכי פעולות האתר בלבד, כמפורט בתקנון זה. למרות האמור לעיל, MYJEANSתהא רשאית להעביר פרטיה האישיים של משתמשת לצד ג’ במקרים בהם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בMYJEANS ו/או בצד ג’ כלשהו, המשתמשת עשתה שימוש בשירותי MYJEANS לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי MYJEANS צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשת לצד ג’ וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

 9.ביטול עסקת הרכישה על ידי MYJEANS

1. MYJEANS שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיה המלאים של המשתמשת.

3. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

4. המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;

5. המשתמשת מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

6. המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בMYJEANS ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של  האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו;

7. אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמשת לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידה באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמשת מאשרת ומתחייבת כי לא תמכור פריטים שרכשה באתר לצד ג’ כלשהו.

8. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות MYJEANS לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמשת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

2. בנסיבות כאמור רשאית MYJEANS לבטל את העסקה או להציע למשתמשת פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

3. היה ובוטלה עסקת רכישה על ידי MYJEANS, MYJEANS לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד ג’, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת הפריט אצל צד ג’ במחיר גבוה יותר.

 10.שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או שירותים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של MYJEANS במייל: myjeansofficial@gmail.com  או בפלאפון: 055-5519572, בימים א’-ה’, בשעות הפעילות שהינן 08:00 עד 20:00.

11.קניין רוחני

1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר MYJEANS, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של MYJEANS בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר MYJEANS, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות הפריטים, תיאור הפריטים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות הפריטים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם MYJEANS בלא קבלת הסכמת MYJEANS לכך מראש ובכתב.

3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר MYJEANS לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בלא לקבל את הסכמת MYJEANS לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של MYJEANS לכך מראש ובכתב.

5. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו MYJEANS, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

7. השם MYJEANS, שם המותג (MYJEANS), סימני המסחר של MYJEANS (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב’ – הם כולם רכושה של MYJEANSבלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של MYJEANS לכך בכתב ומראש.

8. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של MYJEANS ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם MYJEANSנתנה את הסכמתה לכך בכתב ומראש.

12.דין ושיפוט

1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

2. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מביצוע עסקאות רכישה באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

מהי מידת הג'ינס שלי

בואי נתחיל

מלאי את הפרטים הבאים ונוכל למצוא את המידה המתאימה ביותר עבורך

מידת ג'ינס

בחרי את המידה שאת נוהגת ללבוש בדרך-כלל

מבנה המותן שלך

בחרי את היקף המותן המתאים לך ביותר

מצאנו מידה בדיוק בשבילך

המידה שתתאים לך ביותר, על סמך הנתונים היא

26/4

מידה זו קיימת כרגע בחלק מן הדגמים, במהלך החודש הקרוב היא צפויה להופיע כבר בכל הדגמים הקיימים ♥

בינתיים- מוזמנת לרכוש 28/4 שזוהי מידת אורך אחת פחות שתשב בסגנון 7/8 או להמתין

אופסי...

מצטערים. לא מצאנו מידה מתאימה עבורך.

ייתכן שאחד מהנתונים שגוי. אנא נסי שנית.

YOUR PERFECT SIZE
     היי מייג’ינס גירלס WELCOME ♥ 
 
ייתכנו עיכובים בזמני אספקת המשלוחים והאיסופים העצמיים עקב עומסי הזמנות ♥ 

הכירי את MYJEANS- ג’ינסים המותאמים אישית על פי מידות אורך ורוחב בדיוק למבנה הגוף שלך,כך שלקפל את הג’ינס- לא עוד!

מהי מידת הג'ינס שלי

השאלון לא זמין זמנית בעקבות תיקונים ושיפורים.


נתראה בקרוב (:

ברוכה הבאה

היי! איזה כיף שנפגשנו

הכירי את MYJEANS- ג’ינסים המותאמים אישית על פי מידות אורך ורוחב בדיוק למבנה הגוף שלך,כך שלקפל את הג’ינס- לא עוד!

להתאמת מידה אישית -